ഫിറ്റ്നസിന്റെ അഴകിൽ കൃഷ്ണ ഷ്‌റോഫ്,ബോളിവുഡിലേക്കോ? ഇല്ലേ ഇല്ല !! | Krishna Shroff fitness beauty

ഫിറ്റ്നസിന്റെ അഴകിൽ കൃഷ്ണ ഷ്‌റോഫ്,ബോളിവുഡിലേക്കോ? ഇല്ലേ ഇല്ല !! | Krishna Shroff fitness beauty
ജാക്കി ഷെറോഫിന്റെ മകളും ടൈഗർ ഷ്‌റോഫിന്റെ സഹോദരി യുമായ കൃഷ്ണ ഷ്രോഫ് ഇൻസ്റ്റയിൽ പോസ്റ്റ് തന്റെ പുതിയ ഫോട്ടോ ...

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=19MzroWrWPc

Post a Comment

0 Comments